Gör ditt företag framgångsrikt med rätt fokus

Du som äger och driver ett företag har mycket att tänka på. Det är lätt att fastna i det operativa och svårt att frigöra tid för att hinna se företaget, affärsidén – och livet – ur ett helikopterperspektiv. Adopteur tar dig och företaget till nästa nivå genom att fokusera på olika områden – ett i taget. Du utvecklar ägarrollen genom att se långsiktigt på företagandet, tar hjälp av styrelse eller advisory board för det strategiska arbetet och effektiviserar det operativa med en tydlig affärsplan. Genom att ta fram och följa planen blir ditt liv och företagandet enklare, roligare och framgångsrikare.

Bestäm dig för vad du vill med ditt ägande

ÄGARSTRATEGI

I ett aktiebolag finns tre ledningsorgan; ägare, styrelse och VD/ledning. I ägarledda företag är det vanligt att en eller flera personer har alla tre rollerna samtidigt. Det är viktigt att skilja på de tre rollerna eftersom de är kopplade till olika ansvar och arbetsuppgifter. Om man blandar rollerna går det inte att leda företaget på ett offensivt sätt och otydligheten gör det svårt att nå bolagets fulla potential. Vi förtydligar rollerna ägare/styrelse/ledning och låter alla ägarna svara på ett antal frågor. Sammanställningen ger en bra bild av företaget och leder fram till en workshop vars resultat i sin tur blir utgångspunkten för en ägarstrategi.

Ta hjälp av en proffsig styrelse

STYRELSEKOMPETENS

Ett tydligt och nedskrivet ägardirektiv ändrar ofta perspektiv i bolaget. När ni ägare vet vilka knäckfrågorna är finns förutsättningar för att rekrytera en riktigt bra styrelse som utvecklar och arbetar med strategin, ger tydliga riktlinjer framåt och stöttar ledningen. Styrelsens roll och bemanning, styrelsens processer, styrelsens ansvar och god styrelsesed är sådant vi fördjupar oss i och tar beslut kring. När vägen och målet är tydligt – ”här är vi och hit ska vi” – blir det lätt att se vilka kompetenser som behövs för att klara färden. Och allt måste hänga ihop – visionen, målen, strategierna, affärsidén och de operativa planerna.

Bli en bättre ledare

LEDARSKAPSUTVECKLING

Att utveckla ett team och en organisation som förvandlar ett bra företag till en branschledare ställer krav på uthållighet, gott omdöme och mod. Samtidigt som stort och smått dagligen pockar på uppmärksamhet ska du lyckas skapa en bra teamkänsla och få alla i företaget att springa åt samma håll. Vi blir ditt bollplank och hjälper dig att med jämna mellanrum se företaget och ledarskapet ur ett kund- och omvärldsperspektiv. Strategisk coaching ger nya insikter både när det gäller det personlig utveckling och affären. Så att du kan ta dina drömmar ett steg närmare verkligheten.

Synka livet och karriären

MENTORSKAP

Får du ihop livspusslet? Synkar familjeplanerna, fritiden och replipunkterna med arbetet, ledarskapet och de långsiktiga affärsmålen? Med rätt angreppssätt – tydliga mål och olika tidsperspektiv när det gäller ägarrollen, styrelsearbetet respektive det operativa– lägger vi en stadig grund för ett bättre entreprenörsliv. Det blir lättare att låta passionen och energin blomma ut – både på jobbet och fritiden.

Partners och kunder

Bengt Åkesson, Grundare

Bengt Åkesson, Adopteurs grundare, har tidigare arbetat som skribent och redaktör, varit projektledare, VD och konsult inom reklam- och marknadsföringsområdet och haft en lång rad förtroendeuppdrag i ideella organisationer och branschföreningar. Han anser att strategisk planering, kompetensutveckling och coaching är oslagbara verktyg för ägarledda företag som vill växa snabbare.

Beställ kostnadsfri företagsanalys och få en
överskådlig bild av hur ditt företag kan växa snabbare

Gäller dig som äger och/eller driver svenskregistrerat företag med mellan 3 och 100 MSEK i omsättning och minst en anställd.